Adların Mənası Ü hərfi
Ad Cins Mənşə Məna
Üzeyir Kişi Ərəb Nadir, qiymətli, əziz
Übgük Qadın Naməlum Şanapipik; hop-hop
Üçgül Qadın Naməlum Yabanı yonca, yonca
Üçişık Kişi/Qadın Naməlum Üç rəngə çalan işıq; parlaq
Üçkök Kişi/Qadın Naməlum Kökü möhkəm olan; əsilli, soylu
Üçoğul Kişi Naməlum Üçüncü oğlan
Üçok Kişi Naməlum Oğuz qollarından biri. Gün, Ay ve Ulduz oğullarından ibarət Şərq qolu.
Üçük Kişi Naməlum Sönmüş, söndürülmüş; solğun, solmuş, saralmış.
Üçyigit Kişi Naməlum Güclü, qüvvətli; üç igid qədər gücü olan
Üləş Kişi Naməlum Pay, hissə
Ülfət Kişi/Qadın Ərəb Yaxınlıq, dostluq, yoldaşlıq, anlaşma, ünsiyyət; yekdillik
Ülgən Kişi Naməlum Böyük, ulu; güclü, qüvvətli; yüksək; möhkəm, sağlam, mətin; sülh tanrısı
Ülgənalp Kişi Naməlum Ulu bahadır, güclü qəhrəman, mətin pəhləvan
Ülgənər Kişi Naməlum Böyük kişi, möhkəm igid
Ülgün Qadın Naməlum Mavi rəng, su rəngində olan
Ülkan Kişi/Qadın Naməlum Çox böyük, əzəmətli
Ülkə Kişi/Qadın Naməlum İnzibati ərazi bölgüsü; diyar, vilayət, mahal; vətən; məmləkət; bir dövlətin idarəsi altında olan yer. Azərbaycan dilində: ölkə
Ülkəm Kişi/Qadın Naməlum Birinci şəxsin dilindən adlandırılmışdır. "Mənim vətənim, mənim ölkəm".
Ülkər Qadın Naməlum Yeddi qardaş ulduzu. Bax: Pərvin, Sürəyya
Ülkü Kişi/Qadın Naməlum Məfkurə, ideya, ideal; qayə, amal, məqsəd; örnək
Ülkücü Kişi/Qadın Naməlum Məfkurə yiyəsi, idealist, ideyalı
Ülküdəş Kişi/Qadın Naməlum Eyni məfkurəyə bağlı olan insanlardan hər biri, bir ideyanın tərəfdarları
Ülkülü Kişi/Qadın Naməlum Müəyyən bir məfkurəyə bağlı olan, mətlcurə yiyəsi, ideya sahibi
Ülküm Qadın Naməlum Birinci şəxsin dilindən verilən addır: "mefkurəm".
Ülkümən Kişi Naməlum Məfkurə sahibi, ideya adamı, idealist, ideyalı adam
Ülkütaşır Kişi Naməlum İdeyalı, ideal olan, məfkurəli, məfkurə sahibi, ideya sahibi
Ülvi Kişi Ərəb Yüksək, uca, ali; mənəviyyatlı, göylə bağlı olan; ilahi
Ülviyyə Qadın Ərəb Bax: Ülvi
Ülviyyət Qadın Ərəb Yüksəklik, ucalıq. Bax: Ülvi
Ülya Qadın Ərəb Əla, ən uca, yüksək; çox gözəl, qiymətli
Ümək Kişi Naməlum Əslində "üməg"dir. Səyyah, yolçu; qərib; qul, kölə; əsgər
Ümid Kişi Naməlum Umma, gözləmə, ümid etmə, göz dikmə
Ümidvar Kişi Naməlum Müəyyən səbəblərdən bir sıra uşaqlar anadan olandan sonra ölürlər. Anadan doğulan uşaqların ölməməsi ümidlə qoyulan adlardandır
Ümman Kişi Ərəb Böyük dəniz, okean; məc. geniş, əngin
Ümmüibanu Qadın Ərəb/fars Banunun – xanımın anası
Ümran Kişi/Qadın Ərəb 1) Abadlıq, abad; 2) tərəqqi, mədəniyyət; 3) xoşbəxtlik, rifah, şenlik, şən həyat.
Ün Kişi Naməlum Səs, avaz, səda; şan, şöhrət, ad-san, şərəf
Ünal Kişi Naməlum Ad-sanı olan, şanlı, şərəfli
Ünalan Kişi Naməlum Şan-şərəf yiyəsi, şöhrət sahibi
Ünalmış Kişi Naməlum Məşhurlaşmış, ad-san qazanmış
Ünalp Kişi Naməlum İftixar ediləcək pəhləvan, məşhur qəhrəman
Ünat Kişi Naməlum Ad-san, iftixar hissi oyadan ad, şərəfli adı olan
Ünay Kişi/Qadın Naməlum Səs-sədalı, şərəfli, ad-sanlı
Ünər Kişi Naməlum Şan-şöhrətli igid, şərəf sahibi, hörmətə layiq
Üngör Kişi Naməlum Şərəf sahibi olma; ad-sana sahiblənmə
Üngörən Kişi Naməlum Şərəfə nail olan, ad-sana sahib olan
Ünkan Kişi Naməlum Böyük ad-san yiyəsi; böyük şərəf sahibi
Ünkaya Kişi Naməlum Səs-sədalı qaya; sarsılmaz, qüdrətli
Ünlü Kişi/Qadın Naməlum Əslində "səsli", "sədalı", "avazı olan" anlamını verən "ünlüg"dəndir. Adı-sanı olan, şərəfli, şanlı, iftixar hissi oyadan, tanınan, görkəmli, məşhur, şöhrətli
Ünlüər Kişi Naməlum Tanınmış kişi, ad-sanlı igid
Ünlüol Kişi Naməlum Məşhur, şan-şöhrətli olmasını istəyənlər tərəfindən qoyulan adlardandır
Ünlüsoy Kişi Naməlum Ad-sanı ilə şöhrətlənmiş bir nəslin, soyun nümayəndəsi; tanınmış nəsildən olan
Ünsaç Kişi Naməlum Şan-şöhrəti hər tərəfə yayılan
Ünsal Kişi/Qadın Naməlum Səs-sorağı hər yanı tutan
Ünsan Kişi Naməlum Şöhrəti ilə hər yerə səs salan; şanlı
Ünsay Kişi/Qadın Naməlum Səsi, sorağı ilə sayılan, seçilən, ad-sanı ilə hörmət qazanan
Ünsevən Kişi Naməlum Adlı-sanlı olmağı istəyən; şöhrətpərəst; tanınmağa çalışan
Ünsevər Kişi Naməlum Bax: Ünsevən
Ünsoy Kişi Naməlum Nəslin səsi, sədası, nəslin şərəfi, şanı
Üntürk Kişi Naməlum Tanınmış türk, səs-sədası gələn türk
Ünübol Kişi Naməlum Şan-şöhrəti çox olan adam; şöhrətli
Ünügür Kişi Naməlum Təmtərah şöhrət sahibi olan; səsi-sədası həryeri tutan tanınmış adam
Ünüvar Kişi Naməlum Səs-sədası olan, şan-şöhrəti olan
Ünver Kişi Naməlum Ad-san qazanmaq, şöhrət əldə etmək; şərəf vermək, iftixar hissi bəxş etmək.
Ürçgün Qadın Naməlum Göyərçin
Ürəm Kişi Naməlum 1) Artım, çoxalma, artırma, çoxaldılma; 2) faiz, yüzdə
Ürən Kişi Naməlum Nəsil, əcdad, cins; artım, çoxalma, əmələ gəlmə
Ürkməz Kişi Naməlum Qoxmaz, qoxmayan, çəkinməyən; cəsur, qoçaq
Ürküm Kişi Naməlum Qorxu; hay-haray
Ürküt Kişi Naməlum Hürkütmək, qoxutmaq İrkutsk şəhərinin adı da buradandır
Ürnək Kişi/Qadın Naməlum Nümunə, oxşar, bənzə, misal. Həmçinin bax: Örnək
Ürpək Qadın Naməlum Qadın baş örtüyü, örpək, şal
Ürün Kişi/Qadın Naməlum Məhsul, hasilat
Ürünay Kişi/Qadın Naməlum Ayın məhsulu, ayda istehsal olan, ay məhsulu; az məhsul, az istehsal olunan
Ürüng Kişi/Qadın Naməlum 1) Ağ, bəyaz, açıq, çal; 2) təmiz, saf; 3) nəcib, alicənab; əsil, əsilzadə. Hamçinin bax: Ürün
Ürüngbəy Kişi Naməlum Nəcib bəy, saf, əsilzadə bəy. Bax: Bəy
Ürüngkuş Kişi/Qadın Naməlum Qu quşu
Üstal Kişi Naməlum Yuxarılarda, yüksək mövqedə olan
Üstək Kişi Naməlum Artıq, əlavə; yuxan, uca
Üstəl Kişi Naməlum Yüksək göstərici dərəcəsi olan; çoxalan, artan
Üstər Kişi Naməlum 1) Yüksəkdə olan, yüksək mövqeyi olan kişi; bacarıqlı igid; 2) inkar edən, geri qaytaran
Üstün Kişi/Qadın   1) Daha yaxşı, daha yüksək səviyyədə olan, əlverişli; çoxlarını geridə qoyan; 2) qalib gələn, qələbə çalan, qalib; 3) irəlidə olan
Üstünay Kişi/Qadın   Çox yaxşı, gözəl ay, yüksəkdə duran, yüksəklərdə olan ay; üstün olmağa çalışma
Üstünbay Kişi Naməlum Qalib gələn, qələbə çalan, zəfər çalan bay
Üstünər Kişi Naməlum İrəlidə olan, qələbə çalan igid, əsgər
Üstündağ Kişi Naməlum Böyük dağ, hündür dağ
Üstüngəl Kişi Naməlum Qalib gəlmə, zəfər çalma, qələbə
Üstüngü Kişi   Lap üstdə olan, yuxarıdakı
Üstünkoç Kişi Naməlum Qalib gələn qoç, məğlub olunmaz qoç; qalib
Üşə Kişi/Qadın Naməlum Axtaran, incələyən; baxan, gözdən keçirən; toplanan, yığılan. Əski adlardandır
Üşənməz Kişi Naməlum Tənbəllik etməyən, həvəsi olan
Üşküfə Qadın Naməlum "Şükufə" adının dəyişikliyə uğramış biçimi
Ütkün Kişi Naməlum Üstün olan, təsirli. Həmçinin bax: Ötkün
Üveys Kişi Ərəb Qurd balası, qurd, canavar
Üvəz Kişi Naməlum Quşarmudu ağacı və meyvəsi
Üzeyir Kişi Naməlum Ərəbcə "üzr" sözünün kiçildilmiş biçimidir. Üzr istəmək, üzürlü hesab etmək, bağışlamaq
Üzək Kişi Naməlum 1) Maya, özək; 2) çəyirdək, tum; 3) ilik; 4) ürək, qəlb; 5) cövhər, şirə; 6) su mənbəyi
Üzən Kişi/Qadın Naməlum 1) Çalışma, təşəbbüs göstərmə, diqqət kəsilmə; 2) süddən kəsilmiş uşaq; 3) üzgüçü, üzücü
Üzgün Kişi Naməlum Təəssüflənmə; əziyyət çəkmə; qəmgin, kədərli, qüssəli; zəif, gücsüz, əzgin; taqətsiz, yorğun, əldən düşmüş
Üzük Kişi/Qadın Naməlum 1) Üzük, barmaqlıq; 2) qırılmış, kəsilmiş, qopmuş; 3) bitməmiş, qurtarmamış; 4) heca, hərf;
Üzüm Kişi/Qadın Naməlum Ağ, qara və ala rəngli dənələri olan salxımlı meyvə; kişmiş

Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri