Qadın - Orqazm Haqqında Hər Şey

Müəllif: C_E
Şərhlər: 0
Baxılıb: 27 133
Səs ver:
(səs: 6)
Kişi və qadını bir-birinə ehtiras cəzb edir və əvvəl-axır bu ehtiras güclü şəhvət həyəcan şəklində özünü ifadə edir. Bu güclü şəhvət həyəcanı "orqazm" adını daşıyır "orqazm" yunan sözü olub, cinsi əlaqə zamanı şəhvət duyğusunun
Zirvəsini bildirir. Bu cür duyğunu ifadə edən çoxsaylı terminlər mövcuddur bunlardan ən geniş yayılanları
"ekstaz" və "affekt"di. Fransız dilindən tərcümədə ekstaz - cuşa gəlmə; həzzin, ləzzətin affekt balına çatan ifrat dərəcəsidir. Affekt isə latıncadan tərcümədə - "hisslərinin çılğıncasına ifadəsi" deməkdir. Əgər biz orqazm barensindəki əsas baxışları ümumiləşdirsək, bu barədə belə demək olar: qarşılıqlı yaxınlıq, nəvaziş, sonra isə cinsi əlaqə zamanı cinsiyyət orqanlarının bir-birinə sürtünməsi nəticəsində kişi və qadınlarda xoş hisslər yaranır və bu hisslər
getdikcə şiddətlənərək parlaq və kəskin şəkil alır və nəhayət boşalma - orqazm ilə başa çatır.
Kişilərdə orqazmın necə baş verdiyini qadınların bilməsi vacibdir.
Kişilərdə cinsiyyət vəziləri daim spermatozoidlər yetişdirir və bunlar toxum kisəsinə yığır. Toxum kisələri dolduqda, bu barədə intimual mərkəzə siqnal göndərilir, Bu mərkəzin qıcıqlanması davranışa öz təsirinigöstərir- kişidə boşalmaq, hasilə gəlmiş toxumlardan azad olmaq istəyi yaranır. Kişilərdə müəyyən fasilələrlə üzə çıxan bu hiss qadınlara, onların fizioloji quruluşu səbəbindən tanış deyildir. Bunu da bilmək lazımdır ki cinsiyyət orqanlarının oyanıqlığı baxımından kişilərin sinir sistemi qadınlara nisbətən daha həssasdır.
Boşalmaq arzusunda olan kişi ən müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri ilə çox tez vəcdə gəlir. Cinsi akt başladıqda, "intim aclığı" çəkən kişinin şəhvət duyğulan qısa müddət ərzində şiddətlənir və orqazmla başa çatır. "intim cəhətdən tox" kişi şəhvət duyğularının artmasını daha sakit və tədricən qavramağa, hətta hansısa mənada bu hisslərə nəzarət etməyə və bununnəticəsində cinsi əlaqəni uzatmağa qabil olur. Cinsi əlaqə zamanı həzz hissini keçirən əsas orqan fallos, daha doğrusu, onun başcığıdır.Xoş hisslər məhz tənasül alətinin başcığında başlayır və güclənir, sonra bu həzz hissi onun cismini, orqazm zamanı isə bütün orqanizmini bürüyür. Belə vaxtda kişi inildəməyə, fısıltı ilə nəfəs almağa başlayır, pıçıltıyla və ya ucadan təşəkkür sözlərini söyləyir və ya minnətdarlığını ifadə etməli olan qəribə səslər çıxarır.Orqazm şəklində boşalma baş verdikdən sonra kişinin cinsi şövqü sönməyə başlayır. Müxtəlif kişilərdə cinsi istəyin bərpası müxtəlif şəkildə və yaşdan, fərdi xüsusiyyətlərdən, şəraitdən və əlbəttə ki, qadından asılı olur. Kişinin isə qadın orqazmı və onun xüsusiyyətləri haqqında az-çox dolğun təsəvvürü olmalıdır. Vəcdə gəlmə zamanı insanda oksitosin hormonu yaranır, bu maddə orqazma nail olmaq üçün lazımdır və o, qadınlarda qat-qat çoxdur - Buna görə qadınlarda orqazm daha gur keçir. Lakin qadın kişiyə nisbətən gec vəcdə gəlir. Bunun da nəticəsində, qadın orqazm həddinə gəlib çatana qədər, kişi artıq cinsi aktı qurtarmağa macal tapır. Buna görə cinsi aktı bu xüsusiyyətləri nəzərə almaqla qurmaq lazımdır, o zaman tam bir harmoniya və qarşılıqlı təminlik olar. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qadın nəvazişlərə daha həssas olduğundan, ehtiraslı öpüşər, döşlərə yaxud yanbızlara sığal çəkilməsi. hətta qulağa pıçıldaşan ehtiraslı sözlər və s. nəticəsində də onda orqazm baş verə bilər. Qadınlarda ən geniş yayılmış orqazm - klitoral orqazmıdır. O əsasən klitorun qıcıqlanması sayəsində yaranır.
Sonra yayılma dərəcəsinə görə vaginal orqazm gəlir. 0, fallosun uşaqlıq yolunun aşağı hissəsinə, konstriktor adlanan əzələyə təzyiqi nəticəsində yaranır.Bir də uşaqlıq orqazmı mövcuddur ki, o da uşaqlığın boynunun qıcıqlanması nəticəsində əmələ gəlir.
Zahirən qadınlarda orqazm kişilərdəki kimi yeknəsəq keçmir. Fərdi xüsusiyyətlərdən, yaşdan, orqazmın bu və ya digər növündən asılı olaraq reaksiyalar müxtəlif ola bilər. Qadınlar inildəyə, gülə. ağlaya, dişləyə, qışqıra, başını itirə bilər. Qadınlarda orqazm qalxanvarı, sürəkli (hətta bir neçə dəqiqə çəkə bilər), dalğavarı (uzun müddət ərzində),
təkrarlı (qadının oyanıqlıq dərəcəsindən, cinsi əlaqənin davamiyyətindən asılı olaraq bir cinsi akt ərzində orqazm
4-5 və daha çox ola bilər. Özü də ikinci və üçüncü orqazmlar birinciyə nisbətən daha güclü və ləzzətlidir. Müasir intimoloqlar belə hesab edirlər ki, bütün qadınlar çoxsaylı orqazma qabildir, lakin əsl həqiqətdə onların yalnız 30 .faizi bu təkrarsız duyğunu keçirə bilirlər.
Sürəkli (uzun sürən) orqazma aid misal:
"Mənim arvadım yataqda həmişə orqazm keçirir, çox vaxt qısa müddət ərzində
6-7 dəfə boşalır. Bir ay bundan əvvəl belə bir hadisə baş verdi. Bir həftəlik nəfsi saxlamadan sonra axşam o, bərk
vəcdə gəlmişdi Biz yataqda sevgiylə həmişəkindən çox məşğul olduq və arvadım birdən-birə sanki "quduzlaşdı". Gözləri
hədəğadan çıxmışdı, vəhşi kimi nərildəyir, dişlərini bir-birinə sürtürdü. Sonra o məni vurmağa, var gücüylə dişləməyə başladı Mən zəif adam deyiləm bununla belə onu bütün bədənimlə yatağa sıxaraq güclə saxlayırdım. Təxminən üç dəqiqədən sonra ot sakitləşdi, ancaq heç nə yadında deyildi. Mən ondan soruşdum ki, axı nə olmuşdu, o dedi ki, heç nə yadında deyil, bircə o yadımdadır ki, sonsuz, fasiləsiz orqazm keçirirdim, əlim, yaxud ayağım ilə istənilən hərəkət təkrarsız bir həzz hissi bəxş edirdi.
Bəzi qadınlar orqazmın ən ali nöqtəsində olarkən, buna müxtəlif cür, o cümlədən müxtəlif maye axıntıları ilə reaksiya
verirlər. Müəyyən olunub ki, qadın orqazmı zamanı müşahidə edilən üç növ maye var.
Birinci maye cinsi oyanma zamanı əmələ gələn "sürtgü.yağıdır";
ikinci növ "maye" adi orqazm zamanı ifraz edilən mayedir;
üçüncü növ "maye" - qadın regenerativ mayesidir (kişi sperması kimi regenerativ maye də kişi və qadınların
sağlamlığı üçün çox faydalıdır).
Qadınların böyük əksəriyyətinin heç vaxt ifraz etmədiyi bu maye "G" - ləkəsindən törəyir. İndi isə qadın orqazmı ilə bağlı problemləri qısaca da olsa nəzərdən keçirək.Əsas problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, cinsi aktın davamiyyəti (müddəti) qadında hətta bir orqazm üçün də kifayət etmir; Özü de bu problem ilk növbədə kişi ilə bağlıdır. O, gərək öz gücünü elə hesablasın ki, onun orqazmı qadın orqazmı ilə üst-üstə düşsün. Bunun üçün qadınla müvafiq "iş" aparmaq,
yəni ona nəvaziş (bu söz geniş mən-ada başa düşülməlidir) göstərərək, ən oyanıqlı erogen zonaları stimullaşdırmaq, "canlandırmaq" lazımdır. Qadın da öz növbəsində, masturbasiya zamanı əldə olunmuş təcrübədən istifadə edərək, kişini başa salmalıdır ki, hansı "nöqtənin" stimullaşdırılması ona daha çox həzz verə bilər. Yalnız qadın fallosun onun daxilinə yeridilməsini tələb etdikdən, yaxud hansısa vasitə ilə kişiyə intimə artıq hazır olduğunu işarə verdikdən sonra cinsi akta başlamaq olar. Cinsi əlaqəyə tələsmədən və bu zaman tam vəcdə gəlmədən başlamaq lazımdır. Əgər şəhvət hissi güclənməyə başlasa, fallosun hərəkətini ləngidin, yaxud dayandırın. Hətta onu çıxara da birlərsiz. Sakitləşəndən sonra öz işinizə davam edin. Bu məqsəd üçün kişi üçün əlverişli olan pozalardan da istifadə oluna bilər. Belə ki, narahat poza kişini istər-istəməz şəhvət hissindən yayındırır və bu cinsi aktı uzatmağa imkan verir. Qadın kifayət qədər vəcdə gəldikdən və ya orqazm keçirdikdən sonra kişi daha əlverişli pozaya keçib, öz kişilik "qüdrətini" bütün dolğunluğu ilə nümayiş etdirə bilər. "Seriyalı" orqazma nail olmaq üçün qadın fəal olmalı, kişini öyrədib istiqamətləndirməli, onun ehtirasını bacarıqla tənzim etməlidir. Nəhayət, bunu da deyək ki, xüsusi məşqin köməyinlə, orqazm zamanı yığılıb açılmaq qabiliyyətinə malik əzələləri möhkəmlətmək mümkündür. Bu, qadın hissiyyatı və həssaslığını artırmağa, şəhvət hissinin daha tez oyanmasına imkan verir.Bunun üçün siz ilk növbədə, sidik ifrazatı zamanı gərilən və boşalan əzələni müəyyən edin.
Həmin əzələni tapdıqdan sonra gündə 25 dəfə onu sürətlə gərildib boşaltmağı öyrənin. Əzələni gərildin və üç saniyə bu vəziyyətdə saxlayın, sonra boş buraxın. Artıq 1-2 həftədən sonra bu məşqin faydasını aydın hiss edəcəksiniz...
(səs: 6)
Şərhlər: 0
Baxılıb: 27 133
Geriyə
Hörmətli Qonaq, saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri